Scouts,Guides&N.C.C.

 

BHARAT SCOUT & GUIDE ACTIVITIES 2018-19

 

AREA

NUMBER OF PARTICIPANTS

NUMBER OF POSITION HOLDER

 
 

Rashtrapati Purashkar/Golden Arrow

Rajya Purashkar/

ChaturthCharan

TritiyaSopan/Tritiya Charan

Rashtrapati Purashkar/ Golden Arrow

Rajya Purashkar/ Chaturth Charan

TritiyaSopan/ Tritiya Charan

 

Scout & Guides(2017-18)

           0

05

6

0

05

6

 

Scout & Guides(2018-19)

Proposed

04

Proposed

0

Result waited

0

 

Cub & Bulbul (2017-18)

0

06

0

06

0

0

 

Cub & Bulbul (2018-19)

0

12

0

0

Result waited

0

 

 

 

Scout& Guides

1.      Rastrapati Puraskar

 

 

 

 

2.      Rajya Puraskar

         National

05

Mr. Sanesh Jat

Mr. Abhishek Som

Mr. Neeraj Kumar Choudhary

Nikita Yadav

Soniya Patel

Rastripati

3.      Golden Arrow

         National

0

 

Pratham Sopan